Committee

International Program Committee

A.G. Zagorodny (Ukraine) – chairman
M.V. Strikha (Ukraine) – vice-chairman
F. Antinori (Italy)
M.O. Azarenkov (Ukraine)
S. Barsuk (LAL, France)
O. Boyarsky (Netherlands)
Yu.A. Budagov (JINR)
T. Camporesi (CERN)
S.O. Dovgyi (Ukraine)
B.V. Grynyov (Ukraine)
K. Jakobs (Germany)
V.M. Kadenko (Ukraine)
I.V. Krivtsun (Ukraine)
G. Passaleva (Italy)
C. Schaefer (CERN)
V.P. Semynozhenko (Ukraine)
M.F. Shulga (Ukraine)
V.V. Skalozub (Ukraine)
V.Yu. Storizhko (Ukraine)
M.P. Titov (CEA)
C. Warakaulle (CERN)
G.M. Zinovjev (Ukraine)

Local Organizing Committee

B.V. Grynyov – chairman
A.Yu. Boyarintsev
Yu.M. Datsko
O.V. Gektin
L.G. Levchuk
M.F. Shulga
O.V. Sorokin